ه ه ه 

Back

Senior Digital Marketing Specialist

Tehran
Share This Job
Full Time
Experienced

Responsibility

Zibal is seeking a motivated and enthusiastic Sr. Digital Marketing Specialist for understanding the target market and their needs, involves the promotion of products and services through a variety of digital channels, lead the development and execution of PR, SEO, content marketing, SEM, social media and email marketing programs. You will work with cross-functional partners to execute strategies and tactics to reach the respective audience.

Responsibilities:

 • Developing and implementing comprehensive multi-channel marketing plan, strategies and setting goals and KPIs based on business roadmap
 • Analyzing and choosing the best Marketing Channels based on business strategies
 • Planning and executing digital campaigns to generate leads, brand awareness, product and services promotions and implementing PR strategies and programs
 • Develop, implement, and monitor the social media strategy
 • Prepare accurate reports on our marketing campaign’s overall performance
 • Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Collaborate with agencies and other vendor partners
 • Management of planning and presence of the company in events and exhibitions
 • Planning, developing and implementing PR strategies and programs
 • Monitoring market trends, researching consumer markets and competitors’ activities to identify opportunities and key issues...
 • Coordinate with advertising and media experts to improve marketing results 
 • Develop and monitor campaign budgets
 • Identify the latest trends and technologies affecting our industry

Requirements

 

 • At least +3 years of experience in marketing and social media management, including strong understanding of PR
 • Excellent oral and written communication and interpersonal skills
 • Must be accurate and detail-oriented
 • Ability to produce effective strategies and guide decisions based on data
 • Self-motivation, initiative, and excellent time management
 • Ability to effectively communicate and articulate digital marketing reporting with clients
 • Familiar with financial planning and strategy

Job Benefits

ما در زیبال در تلاش هستیم تا با فراهم کردن مزایا و تسهیلات مناسب، محیط کاری را به جایی ایده آل برای کار کردن تبدیل کنیم. تیم زیبال از افراد جوان و پر انگیزه تشکیل شده است که برای رسیدن به هدف، تمام توان خود را به کار گرفته و تلاش می‌کنند.

ما به تعهدات خود پایبند هستیم.

 • حقوق به موقع، بیمه تامین اجتماعی، مزیت نیست، وظایف زیبال و حق شما است.
 • امکان استفاده از بیمه تکمیلی 
 • امکان دریافت وام
 • امکان استفاده از بودجه آموزشی
 • امکان استفاده از بودجه ماهیانه برای استفاده از تسهیلات ورزشی و فرهنگی
 • ساعت کاری شناور، اتاق استراحت و میان وعده